اخبار
صفحه اصلی / پیام آقای مهندس سید مرتضی سیف زاده

پیام آقای مهندس سید مرتضی سیف زاده

SEYFZADEH

نماینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دبیرخانه

منت خدای را عزوجل که به ما فرصتی گرانبها داد تا خدمتی شایسته به جامعه مهندسی کشور ارائه کنیم. شرایط فعلی که بر اقتصاد و صنعت ساختمان حکمفرما است و رکودی طولانی را تجربه میکند عدم اشتغال بسیاری از همکاران ما را در پی داشته است. همچنین تجربه خوبی که در بیست سال گذشته اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان پیدا کردهاند، ودر مقابل کشورهایی مختلف هدف ، نیازمند استفاده از تخصص اعضاء ما می باشند، روستای سازمانهای نظام مهندسی استانها و هیات رئیسه محترم شورای مرکزی، برپائی این همایش را تصویب و اجرائی نمودن آن را به سازمان نظام مهندسی استان تهران واگذار نمودند. از آن زمان ستاد برگزاری همایش با حمایت هیات مدیره محترم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تشکیل و شورای سیاستگذاری با تشکیل ۲۰ جلسه مدیریتی و ۸۰ جلسه اجرائییرنامه ریزی جهت اجرای همایش را انجام داده در این رابطه میتوان به مهمترین هدف همایشی که تبیین جایگاه سازمان نظام مهندسی می باشد.توجه نمود که ارائه توانمندیها و تجربیات بیش از ۴۰۰/۰۰۰ عضو سازمان به یخ شی های مهم دولتی و خصوصی از مهمترین نتایح همایش بود که صورت گرفت. به عبارت دیگر گسترش دامنه حضور اعضاء را بخصوص در مناطق مرزی کشور و ارتباط خانوادگی و آشنایی با اتباع سایر کشورها و نیازمندی آنها به خدمات مهندسی (طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری ) میتواند میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی را بسرعت افزایش دهد و اعضاء ما را در گرفتن سهم بیشتر بازار افزایش دهد. مزایای طرح در اشتغال اعضاء جذب ارز و بالابردن دانش مهندسان باعث می شود تا در این مسیر می بایست با برنامه ریزی و جدیت تلاش کنیم.