اخبار
صفحه اصلی / پیام آقای مهندس فرج اله رجبی ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

پیام آقای مهندس فرج اله رجبی ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

۶۵۸۱۵۵_۷۰۸

با بررسی روند رشد تجارت جهانی ، ملاحظه میشود سهم مبادله خدمات فنی و مهندسی طی دهه های اخیر افزایش یافته و به خصوصی صادرات خدمات مهندسی توسط کشورهای توسعه یافته مورد توجه خاصی می باشد. همچنین می بایست توجه داشت که مهندسان در توسعه پایدار اقتصادی نقش بسیار مهمی دارند که سازمانهای نظام مهندسی نیز میتوانند با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در رابطه با تسنیق امور مهندسان و توجه به توسعه خدمات مهندسی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی ارشادات و هدایت موثری را داشته باشد. دانش فنی اعضاء سازمان از مهندسان کشورهای همسایه بالاتر است و با توجه به اینکه مهندسان ما با دانش روز مجهز میباشند میتوانند با برنامه ریزی های سازمان نظام مهندسی نقش بسیار مهمی در راه توسعه اقتصادی کشور ایفا نمایند . مهندسان ایرانی بصورت حقیقی و حقوقی در کشورهای عراق، ترکمنستان امارات متحده عربی معمان و آذربایجان فعالیت گستردهای دارند و سازمان نظام مهندسی ساختمان میتواند با برنامه ریزی صحیح و استراتژیک تهدیدهای فرضی را به فرصت تبدیل کرده و صادرات خدمات فنی و مهندسی را توسعه واقعی بخشد در این راه لازم است معادل سازی مدارک انجام شده و گواهینامه های بینالمللی صادر گردد و از مزایای صادرات خدمات مهندسی که اشتغال زائی مهندسان، تحصیل ارز خارجی ارتقاء کیفیت ساختوساز، آشنایی با فناوریهای نوین و استانداردهای بینالمللی می باشد را بدست آورد و در نهایت سرافرازی ملی نصیب کشورمان خواهد شد.
توصیه میشود دستگاههای اجرائی به توانمندیهای بالقوه این سازمان که میتوان آن را سرمایه ملی نامید و توجه نموده و ارآن در راه توسعه و آبادانی کشور و تبادل بین المللی خدمات مهندسی استفاده شود.